Vzorový formulár pre odstúpenie od zmlúv

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu

Thi Nhat Mai Hoang - Honeybunch_babe (IČO: 54 048 567)

  • so sídlom: Hlavná ulica 206/84, 919 09 Šelpice
  • email: honeybunchbabe24@gmail.com
  • telefón: 0919 419 080

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

Dátum objednania a dátum prijatia *

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov * 

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov *

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov * 
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

— Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť *:

 
na bankový účet / IBAN:

 

 

Dátum *

 

 * povinný údaj